Casa Gaillard compleix la normativa en matèria d'emmagatzemament de productes químics (APQ) corresponent a productes inflamables i corrosius i les normatives ADR i IMDG de transport de mercaderies perilloses per carretera i per mar.

L'empresa sempre tracta d'anar per davant d'allò exigit per la normativa de Prevenció de Riscos Laborals i disposa d'un pla de formació continuada per als seus treballadors, de forma que la feina es faci d'una forma eficient i segura .

 

 

L'estiu del 2005 la nostra empresa va obtenir el certificat ISO 9001:2000, un sistema de gestió de la qualitat a través del qual es garanteix la satisfacció del client, entenent que aquesta s' assoleix quan el producte (que també inclou el servei) compleix els requisits sol.licitats.blerts pel client.

 

 

 

Casa Gaillard està adherida al Responsible Care (abans Compromís de Progrés), una eina de gestió per a la millora contínua en la Seguretat i la Protecció de la Salut i el Medi Ambient. Aquest implica els següents aspectes:

· Treball per a una millora contínua en matèria de Seguretat, Salut i Medi Ambient.
· Establir fites qualitatives i quantitatives de millora per fer patents els progressos assolits.
· Posar de manifest l'adequat comportament i funcionament de l'empresa.
· Millorar la credibilitat de la indústria en conjunt, incrementant la confiança de la societat mitjançant la presentació pública dels resultats obtinguts.

 

 

 

Totes les nostres operacions de transport es realitzen estrictament segons les normatives ADR (Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera) i IMDG (Codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses). Cadascun del nostres contenidors cisterna disposa dels certificats corresponents.

En compliment de la llei ADR, tots els envasos utilitzats per al transport de productes químics perillosos (GRGs o grans recipients a granel, bidons, ampolles i jerricans) estan homologats i etiquetats d'acord amb la naturalesa del perill del producte que contenen. Igualment, tots els envasos van etiquetats segons el Real Decret 363/95, que fa referència a les etiquetes d'ús. Tots els productes disposen de la seva fitxa tècnica i de seguretat actualitzada, a disposició tant dels clients com dels treballadors per tal que coneguin clarament els seus usos i perills.